Vedtægter

Vedtægter for LIF Løb & Motion

§1 - Navn og hjemsted

LIF Løb & Motion er en afdeling under Lystrup Idrætsforening (LIF) og hjemmehørende i Lystrup.

§ 2 - Vedtægter for Lystrup Idrætsforening (LIF)

De for LIF gældende vedtægter er således gældende for LIF Løb & Motion.

Det i nærværende vedtægter anførte er således alene udvidende og ikke indskrænkende bestemmelser.

§ 3 - Afdelingens formål

Afdelingens formål er at fremme fælles løbetræning, fælles deltagelse i motionsløb og socialt samvær for medlemmer samt afholdelse af Lystrup Løbet.

§ 4 - Medlemmer

Alle, der ved skriftlig indmeldelse har tilkendegivet, at de ønsker at være medlem af afdelingen, kan optages som medlem. For at opnå status som fuldgyldigt medlem kræves endvidere, at afdelingen har modtaget kontingentbetaling fra den pågældende i indeværende regnskabsår.

Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingens formand eller kasserer inden regnskabsårets afslutning.

Udmeldte medlemmer har intet krav på afdelingen eller dens midler.

§ 5 - Kontingent

Kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, kan ses på hjemmesiden under punktet kontingent.

Hvis indmeldelse sker efter den 1. april i et kalenderår, sker der en forholdsmæssig betaling af kontingent, som kan ses på hjemmesiden under punktet kontingent.

Alene helårsmedlemmer er berettiget til at oppebære klubtilskud af enhver art, og klubtøj skal anvendes ved deltagelse i tilskudsløb.

Meddelelse om kontingentindbetaling for den kommende periode opdateres af kassereren på hjemmesiden straks efter afholdelse af ordinær generalforsamling i februar måned.

Af meddelelsen skal det fremgå:  
- Størrelse på kontingentet
- Seneste betalingsfrist

Såfremt man ikke har indbetalt kontingent senest den 1. april i det pågældende år, betragter LIF Løb & Motion det som en udmeldelse.

§ 6 - Lystrup Løbet

Der skal til enhver tid henstå kr. 15.000,00 som arbejdskapital til afvikling af Lystrup Løbet.

§7 - Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i overensstemmelse med § 10 i vedtægterne for LIF.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned (første gang i år 2005).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

   1. Valg af dirigent,

   2. Formandens beretning,

   3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab,

   4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent,

   5. Behandling af indkomne forslag, 

   6. Valg af bestyrelse:

  • a) Bestyrelsen i LIF Løb & Motion består af 5 medlemmer.
  • b) Som bestyrelsesmedlem vælges man for en toårig periode, og 2 eller 3  medlemmer af bestyrelsen er forskudt på valg hvert år.
  • c) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer samt menige medlemmer, på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

   7. Valg af to suppleanter,

   8. Valg af revisor(er),

   9. Nedsættelse af udvalg, herunder et stående udvalg til afvikling af Lystrup Løbet, og

   10. Eventuelt.

Medlemmerne indkaldes til generalforsamling pr. e-mail med 30 dags varsel, samt opslag på hjemmesiden.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. februar 2011.

Opdateret 01.03.2015